LIST OF MANAGEMENT COMMITTEE

MEMBER’S NAME FATHER/SPOUSE NAME DESIGNATION
SH. MILIND AGARWAL SH. SHRISH AGARWAL PRESIDENT
SH. MAHESH CHANDRA SH.LALA GIRDHARI LAL VICE PRESIDENT
SH. VINOD SANGAL SH.LALA SHAMBHU DAYAL MANAGER
DR. ASHOK KUMAR SH.LALA AMBA PRASAD JOINT MANAGER, EDUCATIONAL EXPERT
SH. NAVEEN KUMAR SH.LALA AMARNATH TREASURER
SH. ACHAL KUMAR SH. KRISHNA GOPAL MEMBER
SH. DEEPAK KUMAR SH. NAND KISHOR MEMBER
SH. RAMNIWAS SANGAL SH.LALA SAMBHU DAYAL NOMINATED MEMBER
SH.MANOHAR LAL R. KALRA SH.RAMCHANDRA KALRA NOMINATED MEMBER
SH. GANGA PRATAP AGARWAL SH.ASHTAMI CHAND NOMINATED MEMBER
SH. SURENDRA KUMAR AGARWAL SH. TARA CHAND NOMINATED MEMBER
SH. SANJEEV KUMAR SH.DHEER SINGH PARENTS REPRESENTATIVE
SH. AMIT KUMAR KAUSHIK SH.ARVIND KUMAR KAUSHIK PARENTS REPRESENTATIVE
SH. AZAD VEER SH.MED SINGH PRINCIPAL
SH. ASHISH KUMAR TYAGI SH.ISHWAR CHAND TYAGI TEACHERS REPRESENTATIVE
SMT. LATA GUPTA SH. PRADEEP KUMAR GUPTA TEACHERS REPRESENTATIVE
SMT. SONIA BANSAL SH. ABHINAV SUSHIL PANEL OF PRINCIPAL
SH. J.M. SAXENA SH. L.D. SAXENA PANEL OF PRINCIPAL
SMT. CHANCHAL SAXENA SH. RAJENDRA SAXENA PANEL OF PRINCIPAL
SH. MANOJ KUMAR JAIN SH. BABU LAL JAIN PANEL OF PRINCIPAL
SH. V.S. VERMA SH. SATYA PAL SINGH PANEL OF PRINCIPAL
 
Sh. Milind Agrawal
President
Sh. Mahesh Chandra
Vice-President
Sh. Vinod Sangal
Manager
Dr. Ashok Kumar
Jt. Manager
Sh. Naveen Kumar
Treasurer
Sh. Azad Veer
Principal